AZIN CZ s.r.o. - Dopravní výzkum a krizové řízení v energetice - Současnost

AZIN - graficka hlavickaAZIN - graficka hlavicka AZIN - grafika - odkaz - ceska jazykova verzeAZIN - grafika - odkaz - anglicka jazykova verzeAZIN - grafika - odkaz - francouzska jazykova verzeAZIN - grafika - odkaz - nemecka jazykova verzeAZIN - grafika - odkaz - cinska jazykova verze
AZIN - graficka hlavicka
AZIN - graficke menu - odkaz - o spolecnostiAZIN - graficke menu - odkaz - histrorieAZIN - graficke menu - odkaz - soucasnostAZIN - graficke menu - odkaz - zahranicni spolupraceAZIN - graficke menu - odkaz - referenceAZIN - graficke menu - odkaz - reference
 

AZIN - graficky prvek - sipka Výzkumná činnost
AZIN - graficky prvek - sipka Posuzování bezpečnostní dokumentace
chemických podniků

AZIN - graficky prvek - sipka Radiační ochrana
AZIN - graficky prvek - sipka Energetika
AZIN - graficky prvek - sipka Public relations


Výrazně převažujícím typem naší činnosti v posledním desetiletí jsou výzkumné práce, orientované především na řešení projektů dotovaných z prostředků státního rozpočtu ČR, a to v komoditách Ministerstva dopravy a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Současně však jsme aktivní i v expertních činnostech v oblasti krizového řízení energetiky a v bezpečnostní problematice chemického průmyslu.

 
 

AZIN - graficky prvek - sipkaVýzkumná činnost

Výzkumné práce jsme zahájili už v roce 2001, kdy jsme byli úspěšní v soutěži Národního programu výzkumu Ministerstva dopravy ČR pro řešení projektu

 • "Řešení protiprávních činů v leteckém provozu".

  Výsledkem projektu, ukončeného v roce 2003, bylo vytvoření počítačového modelu, obsahujícího scénáře řešení nejnebezpečnějších krizových situací na mezinárodních civilních letištích ČR, s modem operandi teroristických akcí.

V roce 2004 jsme rozšířili naše výzkumné aktivity i na ostatní odvětví dopravy, neboť jsme uspěli ve výběrové soutěži pokračujícího Národního programu výzkumu a to se třemi dalšími projekty:

 • Optimalizace krizové komunikace Ministerstva dopravy ČR s ostatními orgány krizového řízení
  (s plánovanou dobou řešení 2004 - 2005)

  Vyřešením projektu jsme splnili jeho zadaný cíl - navržení komplexní integrace datových zdrojů Situačního centra Ministerstva dopravy a vytvoření souboru integračních optimalizovaných procedur pro napojení externích datových zdrojů na toto Situační centrum.

 • Dopravní infrastruktura jako kritický prvek národní infrastruktury z hlediska zabezpečení základních funkcí státu
  (s plánovanou dobou řešení 2004 - 2007)

  Hlavním cílem projektu je vypracování postupů, metodik a modelů pro hodnocení dopravní infrastruktury chápané jako kritický prvek národní infrastruktury, s respektováním požadavku na zabezpečení základních funkcí českého státu.

  Nejdůležitější závěry a doporučení, obsažené v závěrečných dokumentech tohoto projektu, jsou prezentovány na adrese spoluřešitele projektu Technické univerzity v Liberci.

 • Stabilní komplexní systém výcviku řidičů a motivátory pro dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích
  (s plánovanou dobou řešení 2005 – 2007)

  Projekt se zabývá návrhem celostátní metodiky, komplexně postihující optimální formy výcviku a přezkušování řidičů motorových vozidel. Součástí projektu je i návrh účinného sankčního systému a návrh dalších možných motivátorů, vedoucích ke zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích.

  Protože záběr řešení projektu záhy přerostl rámec České republiky a o jeho výsledky se zajímá řada zemí EU, je projekt pro účely zahraniční spolupráce prezentován pod názvem TWIST (Transport With Sence and Tact).
V rámci pokračujícího Národního programu výzkumu jsme byli s návrhy nových projektů úspěšní i v dalších létech a počátkem roku 2007 nám bylo Ministerstvem dopravy ČR svěřeno řešení dalších tří výzkumných projektů:
 • Metody a nástroje zvyšování spolehlivosti lidského faktoru v bezpečnosti silničního provozu
  (k řešení v 2007-2010)

  Tento projekt volně navazuje na výše uvedený projekt „Stabilní komplexní systém výcviku řidičů …“ a má za cíl návrh takového komplexu opatření,která výrazně zvýší kvalitu lidského faktoru jakožto jednoho ze tří klíčových prvků v silničním provozu, jenž má prvořadý vliv na úroveň bezpečnosti na českých i evropských silnicích.

  Záběr řešení i tohoto projektu přerostl rámec České republiky a jeho výsledky jsou zajímavé pro řadu zemí EU. Proto pro účely zahraniční spolupráce je projekt prezentován pod názvem SWING (Safety With No Gaps)

 • Vytvoření informační databáze pro zvýšení bezpečnostních standardů na ochranu mezinárodních letišť ČR
  (k řešení v 2007-2009)

  Cílem projektu je vytvoření specializovaných informačních bází pro zvýšení úrovně bezpečnosti mezinárodních letišť ČR proti protiprávním činům a to v oblasti radiační ochrany, detekčních RTG zařízení a pohybu vozidel. Projekt řešíme v kooperaci s Telematix ,a.s. Praha.

 • Management přepravy nebezpečných věcí na evropské a národní úrovni ve vztahu k systému krizového řízení ČR
  (k řešení v 2007-2010)

  Tento projekt,který řešíme společně s WAK,s.r.o. Praha, Telematix,a.s. Praha a Technickou univerzitou v Liberci, má za cíl navrhnout a pilotně ověřit účinný systém managementu přepravy nebezpečných věcí ve vazbě na strukturu krizového řízení ČR, spolu s konkrétními doporučenými standardy.

Do výčtu našich výzkumných činností spadají i práce na projektu citovaném už výše v kapitole Jaderná energetika, a to konkrétně:

 • Spolehlivost lidského činitele v jaderné energetice.

  Řešení tohoto projektu bylo zahájeno v roce 2004 v rámci Národního programu výzkumu pro potřeby Ministerstva průmyslu a obchodu. Řešení projektu, jehož nositelem je Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha, bylo ukončeno v roce 2008.

Dále uvedené tři projekty řešíme ve dvouletém období 2009 – 2010, pod koordinací Ministerstva dopravy ČR:

 • Rozšíření informační báze civilního letectví s cílem její harmonizace a zvýšení její efektivnosti.


 • Tvorba metodiky pro komplexní činnost národní zkušební organizace řidičů jako dominantního prvku v oblasti bezpečnosti silničního provozu.


 • Pro účely zahraniční spolupráce především se zeměmi EU, je tento projekt prezentován pod názvem TANGO (Testing And drivinG Organisation).

 • Návrh systému informační podpory ochrany kritické dopravní infrastruktury pro potřeby řešení typových plánů krizového řízení veřejné správy.

Kromě těchto tří „dopravních“ projektů jsme byli úspěšní i při výběrovém řízení Ministerstva průmyslu a obchodu v jeho výzkumném programu TIP1 a v období let 2009 – 2012 se účastníme řešení následujících tří projektů:

 • Výzkum a ověření technologie vysokoteplotních jaderných zařízení pro zvýšení energetické soběstačnosti ČR v dlouhodobé perspektivě.

  Jsme nositelem tohoto projektu, na němž s námi spolupracuje Katedra jaderných reaktorů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT.


 • Výzkum snižování následků kolizí kolejových a silničních vozidel a reálné ověření technologií pro konstrukci kabin kolejových vozidel z netradičních materiálů.

  Nositelem projektu je společnost Advanced Engineering a spoluřešitelem kromě Výzkumného ústavu kolejových vozidel a VÚ bezpečnosti práce je i naše společnost. Součástí řešení projektu jsou i v odborné veřejnosti populární „crash- testy“.


 • Výzkum, vývoj a realizace autonomního dálkově řízeného monitoru pro mapování úrovně záření a radioaktivní kontaminace.

  Nositelem projektu je společnost VF Černá Hora a AZIN CZ projekt spoluřeší.

AZIN - graficky prvek - sipkaPosuzování bezpečnostní dokumentace chemických podniků

V listopadu roku 2001 jsme získali oficielní oprávnění k posuzování bezpečnostní dokumentace českých chemických podniků, a to podle zákona č.353/1999Sb. „O prevenci závažných havárií způsobených nebezpečnými chemickými látkami“ a podle navazujících vyhlášek Ministerstva pro životní prostředí. Do konce roku 2009 jsme na základě tohoto oprávnění dosud posoudili bezpečnostní dokumentaci více než 80-ti českých chemických podniků.

AZIN - graficky prvek - sipkaEnergetika

V roce 2009 jsme získali prestižní veřejnou zakázku Magistrátu hl.m. Prahy – úvodní analytickou studii týkající se prevence a principů řešení těžkého krizového stavu Black-out. Tuto studii jsme zpracovali v úzké spolupráci s odborníky Pražské energetiky a práce na ní ukončili v závěru roku 2009.

Návazně na úvodní studii o Black-out v hl.m. Praze v současné analyzujeme navazující problematiku možného zvýšení energetické soběstačnosti hlavního města přivedením tepelného výkonu do sítě pražského systému CZT z energetického zdroje v Kladně. Společně s tím pracujeme na souboru přípravných cvičení zainteresovaných složek řízení hl.m.Prahy před stavem i při nastalém stavu Black-out.

AZIN - graficky prvek - sipkaRadiační ochrana

V červenci 2008 nám bylo vydáno nové Rozhodnutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a to k provádění odborné přípravy (kurzů) vybraných pracovníků k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany v oblasti defektoskopie.
Tento akt nám umožnil pokračovat v naší školicí činnosti, kterou jsme v roce 2006 z kapacitních důvodů přerušili.

AZIN - graficky prvek - sipkaPublic relations

Poskytujeme komplexní servis v oblasti komunikace - strategického poradenství a analýzy médií. Navrhujeme řešení v rámci public relations, ale i reklamy, přímého marketingu nebo podlinkových aktivit.

Media relations - na základě vstupních informací identifikujeme cíle pro komunikaci s médii a navrhneme adekvátní formu sdělení a vhodné prostředky účinné komunikace. S námi zvolíte správnou cestu, jak médiím účinně předat informace.

V oblasti komunikace jsme připraveni poskytnout konzultace a komplexní servis. Přehled jednotlivých PR aktivit naleznete zde.

 
Produced by New-design.cz