AZIN CZ s.r.o. - Dopravní výzkum a krizové řízení v energetice - Historie společnosti v letech 1992 - 2005

AZIN - graficka hlavickaAZIN - graficka hlavicka AZIN - grafika - odkaz - ceska jazykova verzeAZIN - grafika - odkaz - anglicka jazykova verzeAZIN - grafika - odkaz - francouzska jazykova verzeAZIN - grafika - odkaz - nemecka jazykova verzeAZIN - grafika - odkaz - cinska jazykova verze
AZIN - graficka hlavicka
AZIN - graficke menu - odkaz - o spolecnostiAZIN - graficke menu - odkaz - histrorieAZIN - graficke menu - odkaz - soucasnostAZIN - graficke menu - odkaz - zahranicni spolupraceAZIN - graficke menu - odkaz - referenceAZIN - graficke menu - odkaz - reference
 

AZIN - graficky prvek - sipka Energetika a teplárenství
AZIN - graficky prvek - sipka Jaderná energetika
AZIN - graficky prvek - sipka Radiační ochrana
AZIN - graficky prvek - sipka Bezpečnost civilního letectví a Bezpečnostní
výcvik v civilním letectví ČRAZIN - graficky prvek - sipkaEnergetika a teplárenství

V této oblasti má naše společnost mnohaleté zkušenosti především s havarijním plánováním. Již od roku 1993 jsme v rámci přípravy Energetického zákona č. 222/94 Sb. řešili pro Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) problematiku řízení Elektrizační soustavy ČR za mimořádných situací a podíleli jsme se na přípravě vyhlášek MPO, týkajících se stavů nouze v energetice a teplárenství.

 

V dalších letech jsme zpracovali několik desítek havarijních plánů tehdějších rozvodným energetickým společnostem a mnoha průmyslovým podnikům (viz naše Reference).

V letech 1995 a 1996 jsme pro tehdejší Ministerstvo hospodářství vyřešili Krizový plán hospodářské mobilizace pro úroveň okresů a statutárních měst. Tento model byl mj. následně využíván v roce 1997 při rozsáhlých povodních na severní Moravě a ve východních Čechách.

Od roku 2001 jsme zpracovali řadu aktualizovaných havarijních plánů podle Energetického zákona č. 458/2000 Sb. a novelizovaných vyhlášek o stavech nouze. V této době jsme vyřešili i Plány obnovy pro JME Brno, PRE Praha a ČEPS. V Brně za naší aktivní účasti proběhla v roce 2003 i reálná zkouška „startu ze tmy – Black-out“. V roce 2005 jsme ve spolupráci s ČEPS zpracovali metodiku pro řízení obdobné, ale mnohem náročnější zkoušky v hl.m. Praze.

V roce 2005 pro nás představovala náročnou práci zakázka pro E.ON Česká Republika - zpracování Havarijního plánu, který pokryl území dvou bývalých distribučních společností JME a JČE. Následně v roce 2006 jsme se aktivně podíleli na zpracování studie Bezpečnostní politika hl.m.Prahy v oblasti energetiky.

V roce 2009 jsme získali prestižní veřejnou zakázku Magistrátu hl.m. Prahy – úvodní analytickou studii týkající se prevence a principů řešení těžkého krizového stavu Black-out. Tuto studii jsme zpracovali v úzké spolupráci s odborníky Pražské energetiky. Další informace o této práci jsou uvedeny dále v kapitole „SOUČASNOST“.


AZIN - graficky prvek - sipkaJaderná energetika

Pro našeho významného klienta - ČEZ jsme v průběhu let řešili několik specializovaných zakázek určených pro české jaderné elektrárny. Patřily k nim nejen práce pro účely jaderného havarijního plánování a krizového řízení, ale zejména vyřešení Geografického informačního systému (GIS) pro dukovanskou a temelínskou jadernou elektrárnu.

Pro potřeby ČEZ jsme v roce 2002 rovněž provedli analytickou studii finského atomového zákona.

V roce 2003 jsme pro ČEZ - Úsek jaderné energetiky zpracovali analýzu prostředí z pohledu krizového řízení.

V roce 2004 jsme se stali spoluřešiteli výzkumného projektu zadaného Ministerstvem průmyslu a obchodu - „Spolehlivost lidského činitele v jaderné energetice“. Nositelem tohoto projektu ,ukončeného v roce 2008, byl Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha.


AZIN - graficky prvek - sipkaRadiační ochrana

V roce 1997 jsme se stali držiteli povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) podle § 9 písmeno n), zákona č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (Atomový zákon) ve znění zákona č. 13/2002 Sb., a stali jsme se tak pracovištěm, které zajišťuje odbornou přípravu vybraných pracovníků pracovišť se zdroji ionizujícího záření ve smyslu ustanovení § 3, odst. 2, Vyhlášky SÚJB č. 146/1997 Sb. a ve znění Vyhlášky SÚJB č. 315/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti.

Na základě tohoto povolení jsme organizovali Specializované kurzy pro vybrané pracovníky pracovišť se zdroji ionizujícího záření, které návazně na § 17 Atomového zákona jsou odbornou přípravou pro získání zvláštní odborné způsobilosti.

Do roku 2006 jsme tak podle požadavků Atomového zákona proškolili téměř 800 pracovníků pracovišť se zdroji ionizujícího záření v ČR a SR.

Pro MEZINÁRODNÍ AGENTURU PRO ATOMOVOU ENERGII (MAAE) se sídlem ve Vídni jsme uspořádali tři specializované kurzy z oblasti radiační ochrany :

  • Regional Training Course on Practical Response to a Radiological Emergency v květnu 2003 v ruském jazyce
  • Regional Training Course on Control of Public Exposure from Environmental Radioaktivity v listopadu 2004 v angličtině
  • Regional Training Course on the Organization and Implementation of National Regulatory Programme for the Control of Radiation Sources v květnu 2005 v angličtině.

V těchto třech kurzech se vyškolilo na 60 specialistů z nejrůznějších zemí Evropy a Asie.

Pro účely školení v oblasti radiační ochrany jsme v roce 2000 pro Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) vydali neperiodickou účelovou publikaci „Principy a praxe radiační ochrany". Tato důležitá pomůcka pro všechny, kteří pracují v oblasti jaderné energetiky a ionizujícího záření, je dílem širokého kolektivu špičkových odborníků v této oblasti.Současně slouží jako základní studijní materiál pro námi pořádané kurzy dle Atomového zákona.

Pokud výše uvedená publikace je chápána jako „učebnice“, pak na ni pro tytéž účely navázal další účelový materiál, který jsme vydali v roce 2002 a sice

  • „Testy radiační ochrany“ (představující rozsáhlý soubor zkušebních otázek pro ty, kdož se hodlají podrobit státní zkoušce)

V průběhu dalších let jsme pro SÚJB – Odbor kontroly chemických a biologických zbraní - zajistili vydání ještě dalších, vysoce odborných neperiodických publikací:

  • „Manuál biologické ochrany“
  • „Bojové chemické látky ve vztahu k Úmluvě o zákazu chemických zbraní“
  • „Implementace Úmluvy o zákazu vývoje, výroby a použití chemických zbraní“

V červenci 2008 nám bylo vydáno nové Rozhodnutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a to k provádění odborné přípravy (kurzů) vybraných pracovníků k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany v oblasti defektoskopie. V současné době jsme však tuto školicí činnost přerušili z čistě kapacitních důvodů.

AZIN - graficky prvek - sipkaBezpečnost civilního letectví a Bezpečnostní výcvik v civilním letectví ČR

Do problematiky civilního letectví jsme vstoupili v roce 1996, kdy jsme pro tehdejší Českou správu letišť Praha zpracovali Havarijní plán ve vazbě na tehdy platný Energetický zákon 222/94 Sb.

V letech 1999 až 2001 následovaly práce pro Ministerstvo dopravy (MD), pro jehož Odbor civilního letectví jsme zpracovali materiály - předpisy MD:

  • Národní program bezpečnostního výcviku v civilním letectví.
  • Jednotný systém bezpečnostní přípravy pro pracovníky všech organizací, které mají svá pracoviště na letištích ČR.

Obě tyto normy vytvořily legislativní rámec pro povinnou bezpečnostní přípravu všech pracovníků, zaměstnaných na mezinárodních civilních letištích, a to v souladu s požadavky mezinárodních organizací ICAO a ECAC

Logickou návazností na tyto naše aktivity nám byla Ministerstvem dopravy na léta 2000 – 2004 udělena Akreditace pro provádění bezpečnostního výcviku pracovníků, vykonávajících svoji činnost na civilních mezinárodních letištích ČR.

V souvislosti s přípravami na SUMMIT NATO konaný v listopadu 2002 v Praze, nám byla v létě roku 2002 tato Akreditace MDS rozšířena i pro školení bezpečnostních doprovodů letů.

Návazně na přidělenou Akreditaci naše společnost zorganizovala řadu specializovaných kurzů pro pracovníky mnoha českých organizací, aktivních na českých civilních letištích (viz naše Reference). Za toto více než tříleté období jsme tak vyškolili kolem 400 pracovníků českých civilních letišť.

Koncem roku 2004 jsme bezpečnostní výcvik v oblasti civilního letectví kvůli nárůstu jiných úkolů ukončili a příslušná Akreditace byla po dohodě s Ministerstvem dopravy převedena na naši spolupracující organizaci ITS Praha.

Produced by New-design.cz